تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > مهندسي فرهنگي > ماخذ شناسي اصلاح الگوي مصرف
نسخه چاپي


كتاب
ماخذ شناسي اصلاح الگوي مصرف
سال چاپ:1392
در روند برنامة دستيابى به سطح رفاه نسبى جوامع، همواره الگوى مصرف نقشى مهم ايفا ميكند؛ زيرا الگوها به طور مستقيم يا غيرمستقيم، زمينة رشد و توسعه و افزايش سطح توليد ناخالص داخلى را فراهم ميكنند يا از آن تأثير مي پذيرند. در سا لهاى گذشته، آمار و ارقام ارائه شده حاكى از آن بوده كه متوسط مصرف در اقتصاد ايران، به ويژه از بُعد مصرف نهاده هاى توليد، از متوسط مصرف جهانى بيشتر بوده است. در اين پژوهش، به دلايل زير سعى شده است مطالعات و مقالات علمى و پژوهشى سازما نها و مؤسسات و محققان مختلف در زمينة موضوع اصلاح الگوى مصرف گردآورى شود: تأكيد اسلام بر اعتدال و ميانه روى در مصرف و دورى از هرگونه اسراف و تبذير؛ اهميت موضوع اصلاح الگوى مصرف و نا مگذارى سال 1388 با عنوان سال اصلاح الگوى مصرف. همچنين، در اين پژوهش، مطالعات فوق به صورت طبقه بندى موضوعى، در حوزه هاى مختلف دينى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، حقوقى و سياسى مستندسازى شده است.