تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > علوم انساني > روان‌شناسی تحول دینداری
نسخه چاپي


كتاب
روان‌شناسی تحول دینداری
سال چاپ:زمستان 1396
نظریه‌پردازان حوزه تحول دینداری، تغییر و ثبات در دینداری را در طول زندگی مطالعه و عوامل و فرایندهای روان‌شناختی بنیادینی را که در پشت پرده تغییرات محسوس و مشهود وجود دارد، تبیین می‌کنند. کتاب پیش‌رو به منزله مقدمه‌ای برای بومی-اسلامی اندیشی در این حوزه، در قالب پنج بخش و سیزده فصل، پنج جریان نظریه‌پردازی را گزارش، نقد و در خاتمه پیشنهادهایی برای تولید دانش بومی و اسلامی ارائه می‌کند.

بخش اول کتاب، به گزارش و نقد رویکرد شناختی- ساختاری تحول دینداری اختصاص یافته و نظریه‌های گلدمن، الکایند، فولر و اسر و گماندر آورده شده است. بخش دوم به گزارش و نقد رویکرد احساسی و انگیزشی تحول دینداری و بخش سوم، به گزارش و نقد مطالعات اجتماعی تحول دینداری می‌پردازد. در بخش چهارم، به بررسی تجارب عالمان و معتقدان مسیحی در مسیحی‌سازی نظریه‌های تحول دینداری و نقد آنها پرداخته شده است. بخش پنجم به بررسی وضعیت پژوهش و نظریه‌پردازی در ایران و نقد آنها می‌پردازد.
فهرست مطالب:
دیباچه
کلیات: درآمدی بر نظریه‌پردازی روان‌شناختی تحول دینداری
فصل اول: مراحل تفکر دینی و مفاهیم اعتقادی از کودکی تا نوجوانی (گلدمن)
فصل دوم: مراحل تحول دینداری و هویت فرقه‌ای دینی (الکایند)
فصل سوم: مراحل ایمان (فولر)
فصل چهارم: مراحل تحول داوری دینی (اسر و گماندر)
فصل پنجم: تحول تجربه (احساس) دینی کودکان (هارمز)
فصل ششم: دیدگاهی تحولی در باب ابعاد جهت‌گیری دینی (کاهو و مدو)
فصل هفتم: شکل‌گیری معنوی به منزله اجتماعی شدن
فصل هشتم: مراحل طول زندگی
فصل نهم: الگوهای ناظر به چگونگی ارتباط بین باورهای دینی کودک-بافت اجتماعی
فصل دهم: مناقشات نظری درباره امکان و مفید بودن مطالعات روان‌شناختی تحول دینداری
فصل یازدهم: نظریه‌های مسیحی تحول دینداری
فصل دوازدهم: نظریه‌های عرفانی و تفسیری تحول دینداری
فصل سیزدهم: پژوهش‌های روان‍شناختی تحول دینداری در ایران و راهکارهای ارتقای تولید دانش بومی
منابع و مآخذ