تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > دين و فرهنگ قرآني > خلاصه طرح پژوهشی «موضوع شناسی تحقیقات نظام سازی قرآنی»
نسخه چاپي


كتاب
خلاصه طرح پژوهشی «موضوع شناسی تحقیقات نظام سازی قرآنی»
سال چاپ:1395
حکمرانی اسلامی در عصر حاضر و در مقام پاسخگویی به اندیشه های رقیب و جهت احتراز از سعی و خطا و آزمون-های محتمل البطلان، چاره ای جز ابتنای نظامات اجتماعی بر مبانی وحیانی ندارد. لکن فهم نارسا، ناقص، انحرافی، غیر بومی و در یک کلام غیر صحیح از نظام سازی مانع تحقق این مهم است. این کتاب مشتمل است بر نتایج طرح پژوهشی «موضوع شناسی تحقیقات نظام سازی قرآنی» که در ابتدای دهه نود به سفارش دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی با هدف نیل به فهم صحیح از نظام سازی قرآن بنیاد اجرا شده است. این تحقیق متکی بر رویکردهایی است که از ناحیه خبرگان این حوزه تا به امروز اتخاذ شده و با تکیه بر مطالعات تابخانه ای، ابتدائاً متکفل جمع آوری داده های ناظر به رویکردهای مختلف به نظام سازی است. تأکید این بخش به خرده نظام های چهارگانه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با محوریت و حاکمیت خرده نظام فرهنگی بود. سپس بر مبنای رویکرد کیفی و برگزاری مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از خبرگان حوزه نظام سازی، داده های اولیه را تکمیل و فضا مهیا شده تا بر اساس نظریه داده بنیاد، مدل نظام سازی قرآن بنیاد استخراج شود. مدل مستخرج پژوهش متکی بر رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و نظرات مجدد خبرگان آزمون و اصلاح شده و در نهایت تفکیک عرصه های مختلف نظام سازی به نظام پژوهی (نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام-یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات) و نظام گزاری پیشنهاد شده است.