تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > دين و فرهنگ قرآني > طرح پژوهشی «شاخص‌های مطلوب قرآنی»
نسخه چاپي


كتاب
طرح پژوهشی «شاخص‌های مطلوب قرآنی»
سال چاپ:1395
این طرح با هدف تبيين کليات و شيوه‌نامة تعيين شاخص‌های مطلوب قرآنی برگرفته از کتاب و سنّت تدوين شده و مستندسازی آن به گونة مُعجمی است تا به عنوان متنی مرجع مورد رجوع و ارجاع برنامه ريزان، محققان و دانشمندان قرار گيرد. بدين معنی که نتايج اين قسمت از طرح در آن به معرفهای نگرش به قرآن دست پيدا می کند و دسته‌ای از مفاهيم اساسی را جهت تعيين مقياسهای مناسب برای سنجش نگرش به قرآنی را فراهم می کند تا با تعيين مقياسهای سنجش که همان شاخصها هستند زمينة مطالعات پيمايشی در اين باره فراهم شود. در بخش نخست تحقیق کلیات طرح، مفهوم واژة شاخص، ضرورت و پيشينة سنجش دينداری گزارش شده است. در بخش دوم پس از بحث در بارة چيستی نگرش، نمونه‌ای از سنجش متغيّرهای کيفی با استفاده از متغيرهای کميّت‌پذير در کلام معصومان (ع) مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است. روايت گزارش شده نشان می‌دهد که سنجش عوامل کيفی در تعاليم معصومان (ع) وجود دارد و عقيدة کسانی که مؤلفه‌های دينداری و از جمله نگرش به قرآن کريم را غير قابل سنجش می‌دانند قابل پذيرش نيست. سپس جايگاه قرآن به مثابة غنی‌ترين منبع برای دست‌يابی به معرّف‌های نگرش به قرآن تبيين گرديده و آنگاه بر اين مطلب تصريح شده است که برای دست‌يابی به معرّف‌های نگرش به قرآن منابع ديگری نيز وجود دارد. در بخش سوّم به شيوه‌شناسی استخراج شاخص‌های از کتاب و سنّت پرداخته شده و در آن اقسام نگرش، نمونه‌های نگرش به قرآن، نمونة معرّف‌ها، و الگوی مناسب برای مطالعه در اين باره مورد توجه قرار گرفته است. همچنين شيوة گردآوری اطلاعات و نيز روش و مراحل استخراج معرّف‌های قرآنی با استفاده از دو منبع کتاب و سنّت به تفکيک بيان گرديده است. از آنجا که روايات سنديّت قرآن را ندارند و نياز به پالايش اخبار وجود دارد ضوابط عدم اعتبار معرّف‌های به دست آمده از روايات مشخص شده است.