تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كتاب ها > خلاصه طرح پژوهشی «نیازسنجی آموزشی مشاغل قرآنی»
نسخه چاپي


كتاب
خلاصه طرح پژوهشی «نیازسنجی آموزشی مشاغل قرآنی»
سال چاپ:1390
یکی از مهمترین گام ها برای ساماندهی مشاغل قرآنی موجود و نیز تامین نیازهای اجتماعی و فردی به مشاغل نوین قرآنی، بررسی نیازهای آموزشی مشاغل قرآنی است تا از این رهگذر بتوان با کمک نهاد ملی آموزش اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی، به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای تصدی مشاغل گوناگون قرآنی نایل شد. پژوهش نیازسنجی آموزشی مشاغل قرآنی به منظور انتخاب الگوي نيازسنجي آموزشي مناسب و كاربست الگوي انتخابي براي سنجش نيازمندي هاي آموزشي مشاغل مصوب و غيرمصوب قرآني و با هدف كلي نيازسنجي آموزشي مشاغل مصوب و غيرمصوب موجود و مشاغل قرآني مورد نياز در آينده به سامان آمده است. جامعة پژوهش در این تحقيق همه كساني است كه به عنوان متخصص يا كارشناس قرآني به فعاليت مي پردازند و در اين زمينه داراي تحصيلات دانشگاهي يا حوزوي و يا تخصص حرفه اي هستند.